Instalacja Quickmanual Aeg Sbe 600r

Quickmanual Aeg Sbe 600r jest instalacją, która umożliwia szybkie i łatwe instalowanie urządzeń wyposażonych w systemy sterowania. Instalacja jest zaprojektowana z myślą o łatwym i szybkim montażu, dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze. Quickmanual Aeg Sbe 600r posiada wszystkie potrzebne funkcje, takie jak łatwy dostęp do wszystkich elementów sterowania, wizualizacja procesów sterowania, zintegrowanie z istniejącymi systemami sterowania, a także zapewnia łatwe zarządzanie całym systemem. Instalacja jest łatwa i szybka, a wszystkie funkcje są łatwe w użyciu i bezpieczne. Quickmanual Aeg Sbe 600r to idealne rozwiązanie do szybkiego i bezproblemowego montażu urządzeń wyposażonych w systemy sterowania.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja Quickmanual Aeg Sbe 600r

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

BE 650R, SBE 600R, SBE 650R, SB2-650

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke

gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcją oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по

эксплуатации

Оригинално ръководство за

експлоатация

Instrucţiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа

原始的指南

Summary of Contents for AEG Powertools BE 650R

 • #1

  Stan22p

  Level 4  

  #1

  Witajcie
  Czy ktoś wie jak wymienić głowicę tz futerko w wiertarce AEG model SBE 600R (230V). Code 3817 01. Dodam, że głowica nie ma w wewnętrz śruby mocującej.

 • #2sztajgerLevel 14  #2

  Ze zdjęć w sieci wnioskuję, że uchwyt jest nakręcany, o czym świadczy frez na wale pod klucz. Jeśli nie ma frezu na wale, to być może futerko jest na stożku i trzeba je zbić klinem.

 • #3#3

  Tak jest frez na wale pod klucz. Pytanie w którą stronę należy kręcić (gwint lewy czy prawy)?

 • #4#4

  Na logikę powinien być prawy, czyli odkręcamy w lewo. Polecam uprzednio "zwilżyć" jakimś penetratorem, i oczywiście dać mu czas na zadziałanie.

 • Helpful post

  #5carrot

  Moderator of Cars  #5

  Link
  Masz instrukcję na stronie 4 pdf-a

 • #6#6

  O właśnie o taką pomoc mi chodziło. Dzięki. Dam znać czy się udało.

 • #7#7

  Udało się, gwint 1/2 cala. Temat zamknięty.

Znamionowa moc wyjściowa.Moc wyjściowa.....Prędkość bez ObciążeniaMaksymalna prędkość obrotowa pod obciążeniem...Częstotliwość udaru przy obciążeniu maks..Moment statyczny zakleszczenia*Zdolność wiercenia w betonieZdolność wiercenia w cegła i płytki ceramiczneZdolność wiercenia w stali..Zdolność wiercenia w drewnie.....Zakres otwarcia uchwytu wiertarskiego..Chwyt napędu..średnica szyjki uchwytuCiężar wg procedury EPTA 01/2003....Zmierzone zgodnie z Standardą AEG N 877318Informacja dotycząca szumówZmierzone wartości vcyznaczono zgodnie z normą EN 60 745.Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynositypowo:Jako wiertarka/wkrętarka:Poziom ciśnienia akustycznego........... 83 dB A.Poziom mocy akustycznej _Jako wiertarka udarowa:Poziom ciśnienia akustycznego _Poziom mocy akustycznejNależy używać ochroniaczy uszu!Informacje dotyczące wibracjiWartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków)wyznaczone zgodnie z normą EN 60745Wartość emisji drgań ahWiercenie udarowe w betonieNiepewność KWiercenie w metaluNiepewność K.NiepewnośćOSTRZEŻENIEDANE TECHNICZNE-1500 mirr'........ 1300 min•l.16 mm............... 16mm13 mm............... 13mm30 mm mm1... 1, 5 m, /s2.Wiertarka! Wiertarka udarowaBE 650R650 w325 w......... 25Nm...1/2"X20............ 1/2"X20... 1, 7 kg....8... 3, 5 m/s2..1, 5 m/s2..SBE 600R„600 w315W„... 0-3000 min-' 0-2900 rnin-l 0-3000 2250/3000... 22500 min-1.23 Nm.... 15mm....10 mm.............. 13 mm........30 mm.............. 30mm___ 1, 5-13 mm... 1, 5-13 1, 5-13 mm.. 43 mm....... 1, 8 kg.... 83dB (A... 94dB (A... 113dB A... 20, 5 m/s2..... 1, 5 rn/s2.... 3, 5 m/s2......2, 5 m/s2.SBE 650R. 650 w.325 w..SB2-650. 650 w... 325W1300 min•l.. 850/1300 mirr'22500._ 25 Nm20 mm1/2”x20...... 1/2"x2043 mm.1, 8kg83dB(A.94dB(A..... 102dB 102dB A3........ 113dB A20, 5 m/s2.....1, 5m/s2.m/s2.1, 5m/s2.... m/s2.1, 5m/s2..... 22500 min-1... 20 mm.. 43 mm... 1, 8kg... 83 dB (A... 102dB A... 113dB AI m/s2.... 3, 5m/s2. I, 5m/s22, 5 m/s2... 1, 5m/s2Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych zelektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.Elektronarzędzie można podłączać do gniazdka sieciowegotylko wtedy, kiedy jest wyłączone.Kabel zasilający nie może znajdować się w obszarzeroboczym elektronarzędzia. Powinien on się zawszeznajdować się za operatorem.Przy pracy z wiertłami o dużych Średnicach uchwytpomocniczy należy zamocować pod kątem prostym wstosunku do uchwytu głównego (patrz ilustracje, rozdział"Obrót uchwytu").Podczas pracy przy ścianach, sufitach i podłodze należyuważać na kable elektryczne, przewody gazowe iwodociągowe.WARUNKI UZYTKOWANIABE650R: Wiertarka nadaje się do wiercenia w drewnie,metalu tworzywach sztucznych, jak również do wkręcania.SB2-650: Wiertarka/wkrętarka do uniwersalnychzastosowań przy wierceniu i wierceniu udarovwym.SBE600R, SBE650R: Wiertarka/wkrętarka przeznaczonado uniwersalnych zastosowań przy wierceniu, wierceniuudarowym i wkręcaniuProdukt można użytkować wyłącznie zgodnie z jegonormalnym przeznaczeniem.PODŁĄCZENIE DO SIECIPodłączać tylko do žródla zasilania prądem zmiennymjednofazowym i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczceznamionowej. Możliwe jest równiež podłączenie dogniazdka bez uziemienia, ponieważ konstrukcja odpowiadaIl klasie bezpieczeństwa.SWIADECTWO ZGODNOSCI CEOświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt tenodpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentównormatywnych: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i jest zgodny z wymaganiamidyrektyw:Winnenden, 2011-01-04Rainer KumpfManager Product DevelopmentUpełnomocniony do zestawienia danych technicznychUTRZYMANIE I KONSERWACJAOtwory wentylacyjne elektronarzędzia muszą być zawszedrożne.Jeśli elektronarzędzia używa się głównie do wierceniaudarowego, należy regularnie oczyszczać uchwytnarzędziw. n, ' z pyłu. Trzymając elektronarzędzie uchwytempionowo skierowane w dół, należy go całkowicie otworzyć, anastępnie zamknąć. Nagromadzony pyl wyleci z uchwytu.Przy czyszczeniu szczęk zaciskowych i usuwaniu wiórówwiertarskich zaleca się regularne stosowanie środkaczyszczącego.tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego AEG iczęści zamiennych AEG. Gdyby trzeba było wymienićczęści, które nie zostały opisane, należy skontaktować się zprzedstawicielem serwisu AEG (patrz wykaz adresówpunktów usługowych/gwarancyjnych).Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołurozebranego. Przy zamawianiu należy podaćdziesięciocyfrowy numer oraz typ elektronarzędziaumieszczony na tabliczce znamionowej. Zamówienia możnadokonać albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albobezpośrednio w AEG Electric Tools, Max-Eyth-Strage 10,D-71364 Winnenden, Germany.SYMBOLEPrzed uruchomieniem elektronarzędziazapoznać się uważnie z treścią instrukcji.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek pracprzy elektronarzędziu należy wyjąć wtyczkęz kontaktu.Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz zodpadami z gospodarstwa domowego!Zgodnie z Europejska Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytego sprzetuelektrotechnicznego i elektronicznego orazdostosowaniem jej do prawa krajowego,zuzyte elektronarzedzia nalezyposegregowac i zutylizowac w sposóbprzyjazny dla srodowiska.Klasa ochrony Il, elektronarzędzie, wktórym ochrona przed porażeniemelektrycznym nie zależy tylko od izolacjipodstawowej, lecz w którym zastosowanesą dodatkowe środki ochrony, takie jakpodwójna lub wzmocniona izolacja.Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony za pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745i może być użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również do tymczasowej oceny obciążeniawibracyjnego.Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowania elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie doinnych celów z innym narzędziami roboczymi lub nie jest dostatecznie konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywaćodchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracjami przez cały okres pracy.Dla dokładnego określenia obciążenia wibracjami należy uwzględnić również czasy, w których urządzenie jest wyłączonewzględnie jest włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnegow całym okresie pracy,Naležy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak naprzykład: konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.OSTRZEŻENIE! Prosimy o przeczytanie wskazówekbezpieczeństwa zaleceń, również tych, które zawarte są wzałączonej broszurze. Błędy w przestrzeganiu poniższychwskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.Należy starannie przechoww. 'ać wszystkie przepisy iwskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWAWskazówki bezpieczeństwa dla wiertarek:Do wiercenia udarowego należy zakładać ochronniki słuchu.Halas może powodować utratę słuchu.Stosować uchwyty pomocnicze dostarczone znarzędziem. Utrata kontroli może spowodować obrażenia.Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie chwytnegdy wykonujesz roboty, w trakcie których narzędzieskrawające może natrafić na ukryte przewody prądowelub na własny kabel. Kontakt z przewodami pod napięciemwprowadza również metalowe części urządzenia podnapięcie i prowadzi do porażenia prądem.Wskazówki bezpieczeństwa dla wkrętarek:Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchniechwytowe, gdy 'Wykonujesz roboty, w trakcie którychŚruba może natrafić na ukryte przewody prądowe.Kontakt śruby z przewodem pod napięciem możespowodować podłączenie części metalowych urządzeniado napięcia i prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.pozostałe wskazówki bezpieczeństwa:Urządzenia pracujące w wielu różnych miejscach, w tympoza pomieszczeniami zamkniętymi, należy podłączaćpoprzez ochronny v. ylącznik udarowy.Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne.Zalecane jest także noszenie rękawic, mocnego, nieślizgającego się obuwia oraz ubrania roboczego.Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin anidrzazg.50POLSKI51

Instalacja Quickmanual Aeg Sbe 600r

Bezpośredni link do pobrania Instalacja Quickmanual Aeg Sbe 600r

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja Quickmanual Aeg Sbe 600r