Instrukcja użytkowania i konserwacji Emerson Asco 353k111

Emerson Asco 353k111 jest wysoce wydajnym przekaźnikiem czasowym przeznaczonym do zaawansowanego sterowania i kontroli systemów elektrycznych. Przekaźnik ten ma wbudowane funkcje i opcje, które umożliwiają jego zastosowanie w wielu różnych aplikacjach. Użytkownicy powinni dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania i konserwacji Emerson Asco 353k111, aby upewnić się, że są świadomi wszystkich funkcji i opcji, jak również zalecanych procedur i wymagań dla bezpieczeństwa i optymalnego wykorzystania przekaźnika. Instrukcja zawiera wyczerpującą listę instrukcji dotyczących instalacji, podłączania, eksploatacji, konserwacji, konfiguracji i obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania przekaźnika należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania i konserwacji Emerson Asco 353k111, aby w pełni wykorzystać jego możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania i konserwacji Emerson Asco 353k111

Poznaj swoje urządzenie dzięki instrukcjom obsługi.

Jeśli zapomniałeś gdzie położyłeś instrukcję dołączoną do swojego urządzenia, masz pomoc pod ręką. Wystarczy wprowadzić E-numer (numer typu modelu) swojego urządzenia, a my przeniesiemy Cię do dostępnych publikacji.

więcej

Dzięki rejestracji swoich urządzeń w MyBosch możesz uzyskać dostęp do Asystenta Serwisowego marki Bosch.

Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany w MyBosch, po prostu zaloguj się i wybierz produkt o który Ci chodzi, aby otrzymać wybrane dla Ciebie informacje i pomoc Asystenta Serwisowego marki Bosch – wszystko czego potrzebujesz i nic ponad to.

Masz kłopot ze znalezieniem tabliczki znamionowej i E-numeru (E-nr) urządzenia? Wejdź na poniższy link i wyszukaj tabliczkę znamionową.

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Zaloguj się do istniejącego konta

Audéo™ Lumity

Aplikacje

Akcesoria

Audéo Fit™

Audéo Life

Virto™ Paradise

CROS Paradise

Naída™ Paradise

Audéo™ Paradise

Sky™ Marvel

Audéo™ Marvel

Bolero™ Marvel

Naída™ Marvel

Naída™ Link M

Sky™ Link M

Vitus™ Vitus+™

Roger Focus II

Produkty poprzedniej generacji

 • Audéo B
 • Audéo V
 • Virto V
 • Virto M
 • Virto B
 • Baseo Q i Tao Q
 • Sky B
 • Sky V
 • Naida V
 • Bolero B
 • Bolero V
 • CROS II
 • Starsze produkty
 • Egzemplarze papierowe i poprzednie wersje instrukcji użytkowania są dostępne na życzenie. W razie nieodnalezienia poszukiwanej instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem marki Phonak, a taki egzemplarz zostanie przesłany. Wybierz kraj, aby wyświetlić lokalne informacje kontaktowe

  Zgodnie z art. 2376ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. : Dz. z 2016 r. poz. 1666 późn. zm. ) – dalej k. p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest także obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach, np. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. Nr 259, poz. 2173) – dalej r. w. ś. o. i.

  Zobacz także: Zasady doboru środków ochrony indywidualnej>>

  W celu poinformowania pracowników o sposobach posługiwania się środkiem ochrony indywidualnej pracodawca powinien udostępnić do zapoznania instrukcję użytkowania danego środka ochrony indywidualnej.
  Dostarczając pracownikowi środek ochrony indywidualnej, który spełnia wymagania oceny zgodności, pracodawca powinien mieć pewność, że wraz ze środkiem jest dostępna instrukcja jego użytkowania zawierająca niezbędne informacje umożliwiające nabywcy lub użytkownikowi ustalenie właściwej daty upływu okresu ich trwałości, z uwzględnieniem poziomu jakości tych środków, warunków ich składowania, używania, czyszczenia, obsługi i konserwacji, a sam środek ochrony indywidualnej ma w sposób trwały i czytelny naniesione oznaczenie informujące o dopuszczalnej liczbie wykonywanych czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją, po których środek ochrony indywidualnej powinien być poddany kontroli stanu technicznego lub wymianie.
  Zgodnie z art. 2378 § 1 k. pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1 k. p., oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. W myśl art. 2379 § 2 k. pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. pl/kadry/pracodawca-zapewni-pranie-zanieczyszczonej-odziezy-roboczej, 189593. html">Pracodawca zapewni pranie zanieczyszczonej odzieży roboczej>>

  W załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. ) – dalej r. b. h. określono szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. W § 4 załącznika do r. wskazano, że w zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane.
  Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 załącznika do r. środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych sytuacji - zgodnie z instrukcją przekazaną przez pracodawcę. W razie potrzeby - w celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien zorganizować pokazy używania tych środków.
  Pracodawca, określając zasady użytkowania danego środka ochrony indywidualnej przez pracownika, w tym wykonywanie kontroli i konserwacji, powinien korzystać z instrukcji uzyskanej od producenta danego środka ochrony indywidualnej. Instrukcja powinna być zrozumiała dla pracowników. html">Bieżącą kontrolę środków ochrony indywidualnej może przeprowadzić sam pracownik>>


  @page_break@

  Zgodnie z § 9 r. i producent lub jego upoważniony przedstawiciel, wprowadzając środki ochrony indywidualnej do obrotu, powinien dostarczyć instrukcję ich użytkowania. Powinna ona zawierać:
  1) nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
  2) sposób przechowywania, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej,
  3) informację o:
  a) zalecanych przez producenta środkach czyszczących, konserwujących i dezynfekujących, które nie będą negatywnie oddziaływać na użytkownika środków ochrony indywidualnej oraz na te środki, jeśli będą stosowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami,
  b) skuteczności ochrony wynikającej z badań technicznych wykonanych w celu sprawdzenia poziomów lub klas ochrony, którymi charakteryzują się środki ochrony indywidualnej,
  c) odpowiednim dodatkowym wyposażeniu środków ochrony indywidualnej i charakterystyce ich części zamiennych,
  d) klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeń używania środków ochrony indywidualnej,
  e) rodzaju opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu;
  4) datę ważności lub okres trwałości środków ochrony indywidualnej lub ich określonych części składowych,
  5) objaśnienie wszelkich oznaczeń,
  6) nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.
  Instrukcja powinna być opracowana dokładnie i zrozumiale w języku polskim oraz w językach urzędowych państw przeznaczenia środków ochrony indywidualnej.

  Zobacz także: Instrukcje w miejscu pracy>>

  Zgodnie z § 11 r. i., jeżeli stopień starzenia środków ochrony indywidualnej może mieć poważny wpływ na ich właściwości, na każdym egzemplarzu środków wprowadzanych do obrotu lub na ich wymienialnych częściach składowych należy, w sposób trwały i czytelny, podać datę ich produkcji i, jeśli to możliwe, datę upływu okresu trwałości. Informację tę należy w sposób trwały umieścić na opakowaniu tych środków.
  Jeżeli producent nie może ustalić okresu trwałości środków ochrony indywidualnej, dostarczona przez niego instrukcja powinna zawierać niezbędne informacje umożliwiające nabywcy lub użytkownikowi tych środków ustalenie właściwej daty upływu okresu ich trwałości, z uwzględnieniem poziomu jakości tych środków, warunków ich składowania, używania, czyszczenia, obsługi i konserwacji.
  Jeżeli wyraźne i gwałtowne zmniejszenie skuteczności ochrony, jaką zapewniają środki ochrony indywidualnej, może być spowodowane zużyciem w wyniku zalecanego przez producenta okresowego ich czyszczenia lub konserwacji, producent powinien na każdym wprowadzanym do obrotu egzemplarzu takiego środka umieścić, jeśli to możliwe, oznaczenie informujące o dopuszczalnej liczbie wykonywanych czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją, po których środek ochrony indywidualnej powinien być poddany kontroli stanu technicznego lub wymianie. pl/kadry/producent-srodkow-ochrony-indywidualnej-powinien-dostarczyc-instrukcje-ich-uzytkowania, 188268. html">Producent środków ochrony indywidualnej powinien dostarczyć instrukcję ich użytkowania>>

  Zgodnie z § 14 r. znaki identyfikacyjne lub rozpoznawcze, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika, umieszczone na środkach ochrony indywidualnej danego typu lub rodzaju, powinny być wykonane w formie znormalizowanych piktogramów lub ideogramów oraz czytelne przez przewidywany okres używania tych środków. Znaki te powinny być kompletne, dokładne i na tyle zrozumiałe, aby nie można było błędnie ich interpretować. Znaki zawierające wyrazy lub zdania powinny być sformułowane w języku polskim oraz w językach urzędowych państw przeznaczenia środków ochrony indywidualnej. W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej lub ich składniki są zbyt małe, aby można było umieścić na nich całość lub część niezbędnych znaków, informację dotyczącą tych znaków należy umieścić na opakowaniu tych środków i w instrukcji dostarczonej przez producenta.

  Zobacz także: Ochrona rąk przy pracy z narzędziami i przedmiotami ostrymi>>

  Zobacz także: Środki ochrony indywidualnej - ochrony kończyn dolnych>>

  Instrukcja użytkowania i konserwacji Emerson Asco 353k111

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania i konserwacji Emerson Asco 353k111

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania i konserwacji Emerson Asco 353k111