Podręcznik opisu i stosowania Bosch Gws 24 180 H Professional

Bosch Gws 24 180 H Professional to profesjonalny szlifierz kątowy zaprojektowany z myślą o wymagających klientach. Wyposażony w silnik o mocy 2400 W i obrotach do 11000, szlifierz zapewnia szybką i precyzyjną pracę. Przystosowany do pracy z materiałami o różnych twardościach posiada bezpieczny system ochrony oczu i ucha. Wyposażony w 2-stopniowy system sterowania, szlifierz jest wygodny w użyciu i łatwy w regulacji. Można go wykorzystać do wielu zastosowań, w tym szlifowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Jest to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy cenią wysoką wydajność i precyzyjne wykonanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik opisu i stosowania Bosch Gws 24 180 H Professional

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch GWS 24-180 LVI. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Polski | 101Bosch Power Tools 1 619 929 J75 | (26. 10. 11)Bakm ve temizlikf İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el aletini vehavalandrma deliklerini daima temiz tutun.Olağan dş kullanm koşullarnda mümkün olduğu kadarbir emici tertibat kullann. Havalandrma aralklarn sksk basnçl hava ile temizleyin ve devreye hatal akmkoruma şalteri (FI şalteri) bağlayn. Metaller işlenirkenelektrikli el aletinin içinde iletken tozlar birikebilir. Ve bu daelektrikli el aletinin koruyucu izolasyonunu olumsuz yöndeetkileyebilir.Aksesuar dikkatli biçimde depolayn ve kullann.Yedek bağlant kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlikeyedüşmemesi için Bosch’tan veya yetkili bir servisten teminedilmelidir.Müşteri servisi ve müşteridanşmanlğMüşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile yedekparçalarna ait sorularnz yantlandrr. Demonte görünüşlerve yedek parçalara ait bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:www. bosch-pt. comBosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün özellikleri,buürününkullanmveayarişlemlerihakkndakisorularnzileyedek parçalarna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlakaaletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.TürkçeBosch San. ve Tic. A. S.Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22Polaris Plaza80670 Maslak/IstanbulBosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88TasfiyeElektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostubir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanm merkezinegönderilmelidir.Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayn!Sadece AB üyesi ülkeler için:Elektrikli el aletleri ve eski elektronikaletlere ilişkin 2002/96/AT sayl AvrupaBirliği yönetmeliği ve bunlarn tek tekülkelerinhukuklarnauyarlanmasuyarnca,kullanm ömrünü tamamlamş elektrikli elaletleri ayr ayr toplanmak ve çevre dostubir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanmmerkezlerine gönderilmek zorundadr.Değişiklik haklarmz sakldr.PolskiOgólne przepisy bezpieczeństwa dlaelektronarzędziNależy przeczytać wszystkiewskazówki i przepisy. Błędy wprzestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodowaćporażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy iwskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosisiędoelektronarzędzizasilanychenergiąelektrycznązsieci(zprzewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-mulatorami (bez przewodu zasilającego).Bezpieczeństwo miejsca pracyf Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości idobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lubnieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczynąwypadków.f Nie należy pracować tym elektronarzędziem wotoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdująsię np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracyelektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogąspowodować zapłon.f Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,abydzieciiinneosobypostronneznajdowałysię wbez-piecznej odległości. Odwrócenie uwagi możespowodować utratę kontroli nad narzędziem.Bezpieczeństwo elektrycznef Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Niewolno używać wtyków adapterowych w przypadkuelektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszająryzyko porażenia prądem.f Należyunikaćkontaktuzuziemionymipowierzchniamijak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażeniaprądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-ne.f Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem iwilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędziapodwyższa ryzyko porażenia prądem.f Nigdy nie należy używać przewodu do innychczynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia,trzymając je za przewód, ani używać przewodu dozawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtycz-ki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należychronićprzedwysokimitemperaturami, należygotrzy-mać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomychczęści urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewodyzwiększają ryzyko porażenia prądem.f W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołymniebem, należy używać przewodu przedłużającego,dostosowanegorównieżdozastosowańzewnętrznych.OBJ_BUCH-1528-001. book Page 101 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Strona: 2

102 | Polski1 619 929 J75 | (26. 11) Bosch Power ToolsUżycie właściwego przedłużacza (dostosowanego dopracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.f Jeżeli nie da się uniknąć zastosowaniaelektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyćwyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądo-wego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.Bezpieczeństwo osóbf Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachowaćostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i zrozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jestsię zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciuelektronarzędzia może stać się przyczyną poważnychurazów ciała.f Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawszeokulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażeniaochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwiaz podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnegolub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju izastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzykoobrażeń ciała.f Należy unikać niezamierzonego uruchomienianarzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lubpodłączeniem do akumulatora, a także przed podnie-sieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należyupewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszeniaelektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonegonarzędzia, może stać się przyczyną wypadków.f Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąćnarzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz,znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogądoprowadzić do obrażeń ciała.f Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy.Należydbaćostabilnąpozycjęprzy pracy izachowanierównowagi. W ten sposób możliwabędzielepszakontrolaelektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.f Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosićluźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie irękawice należy trzymać z daleka od ruchomychczęści. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogązostać wciągnięte przez ruchome części.f Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeńodsysających i wychwytujących pył, należy upewnićsię, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyćzagrożenie pyłami.Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-narzędzif Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używaćnależy elektronarzędzia, które są do tegoprzewidziane. Odpowiednio dobranymelektronarzędziem pracuje się w danym zakresiewydajności lepiej i bezpieczniej.f Nienależyużywaćelektronarzędzia, któregowłącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, któregonie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musizostać naprawione.f Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub pozaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąćwtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środekostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu sięelektronarzędzia.f Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należyudostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lubnie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przezniedoświadczoneosobyelektronarzędziasąniebezpieczne.f Koniecznajestnależytakonserwacjaelektronarzędzia.Należy kontrolować, czy ruchome części urządzeniadziałająbezzarzutuiniesązablokowane, czyczęściniesą pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, którymiałby wpływ na prawidłowe działanieelektronarzędzia. Uszkodzone części należy przedużyciem urządzenia oddać do naprawy. Wielewypadków spowodowanych jest przez niewłaściwąkonserwację elektronarzędzi.f Należystaledbaćoostrośćiczystośćnarzędzitnących.O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędziatnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbanenarzędzia łatwiej się też prowadzi.f Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-narzędziamożedoprowadzićdoniebezpiecznychsytuacji.Serwisf Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedyniewykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciuoryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, żebezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.Wskazówki dotyczącebezpieczeństwa pracy z szlifierkamikątowymiWskazówki bezpieczeństwa dotycząceszlifowania, szlifowania papierem ściernym,pracy z użyciem szczotek drucianych iprzecinania ściernicąf Niniejsze elektronarzędzie może być stosowane jakoszlifierka zwykła, szlifierka do szlifowania papieremściernym, do szlifowania szczotkami drucianymi i jakourządzenie do przecinania ściernicowego. Należystosować się do wszystkich wskazówek bezpieczeń-stwa, instrukcji, opisówidanych, dostarczonychwrazzelektronarzędziem. Niestosowanie się do poniższychzaleceń może stwarzać niebezpieczeństwo porażeniaprądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.OBJ_BUCH-1528-001. book Page 102 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Strona: 3

Polski | 103f Niniejsze elektronarzędzie nie może byćwykorzystywane do polerowania. Zastosowanieelektronarzędzia do innej, niż przewidziana czynnościroboczej, może stać się przyczyną zagrożeń i obrażeń.f Nie należy używać osprzętu, który nie jestprzewidziany i polecany przez producenta specjalniedotegourządzenia. Fakt, żeosprzętdajesięzamontowaćdo elektronarzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznegoużycia.f Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanegonarzędziaroboczegoniemożebyćmniejszaniżpodanana elektronarzędziu maksymalna prędkość obrotowa.Narzędzie robocze, obracające się z szybszą niż dopusz-czalna prędkością, może się złamać, a jego częściodprysnąć.f Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia roboczegomuszą odpowiadać wymiarom elektronarzędzia.Narzędzia robocze o niewłaściwych wymiarach nie mogąbyć wystarczająco osłonięte lub kontrolowane.f Ściernice, podkładki, kołnierze, talerze szlifierskieoraz inny osprzęt muszą dokładnie pasować dowrzeciona ściernicy elektronarzędzia. Narzędziarobocze, które nie pasują dokładnie do wrzecionaściernicy elektronarzędzia, obracają się nierównomiernie,bardzo mocno wibrują i mogą spowodować utratę kontrolinad elektronarzędziem.f W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonychnarzędzi roboczych. Przed każdym użyciem należyskontrolować oprzyrządowanie, np. ściernice podkątem odprysków i pęknięć, talerze szlifierskie podkątem pęknięć, starcia lub silnego zużycia, szczotkidruciane pod kątem luźnych lub złamanych drutów.W razie upadku elektronarzędzia lub narzędziaroboczego, należy sprawdzić, czy nie uległo onouszkodzeniu, lub użyć innego, nieuszkodzonego narzę-dzia. Jeślinarzędziezostałosprawdzoneiumocowane,elektronarzędzie należy włączyć na minutę nanajwyższeobroty, zwracającprzytymuwagę, byosobaobsługująca i osoby postronne znajdujące się wpobliżu, znalazły się poza strefą obracającego sięnarzędzia. Uszkodzone narzędzia łamią się najczęściej wtym czasie próbnym.f Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne.W zależności od rodzaju pracy, należy nosić maskęochronną pokrywającą całą twarz, ochronę oczu lubokulary ochronne. W razie potrzeby należy użyć maskiprzeciwpyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnychlub specjalnego fartucha, chroniącego przed małymicząstkami ścieranego i obrabianego materiału. Należychronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałamiobcymi, powstałymiwczasiepracy. Maskaprzeciwpyłowaiochronnadrógoddechowychmusząfiltrowaćpowstającypodczas pracy pył. Oddziaływanie hałasu przez dłuższyokres czasu, możne doprowadzić do utraty słuchu.f Należy uważać, by osoby postronne znajdowały się wbezpiecznej odległości od strefy zasięguelektronarzędzia. Każdy, kto znajduje się w pobliżupracującego elektronarzędzia, musi używaćosobistego wyposażenia ochronnego. Odłamkiobrabianego przedmiotu lub pęknięte narzędzia roboczemogą odpryskiwać i spowodować obrażenia również pozabezpośrednią strefą zasięgu.f Podczas wykonywania prac, przy których narzędziemogłoby natrafić na ukryte przewody elektryczne lubna własny przewód zasilający, należy je trzymaćwyłącznie za izolowane powierzchnie rękojeści.Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodowaćprzekazanie napięcia na części metaloweelektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenieprądem elektrycznym.f Przewód sieciowy należy trzymać z dala odobracających się narzędzi roboczych. W przypadkuutraty kontroli nad narzędziem, przewód sieciowy możezostać przecięty lub wciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogądostać się w obracające się narzędzie robocze.f Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przedcałkowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego.Obracające się narzędzie może wejść w kontakt zpowierzchnią, na którą jest odłożone, przez co możnastracić kontrolę nad elektronarzędziem.f Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującegosię w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracającymsię narzędziem roboczym może spowodować jegowciągnięcie i wwiercenie się narzędzia roboczego w ciałoosoby obsługującej.f Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjneelektronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga kurz doobudowy, a duże nagromadzenie pyłu metalowego możespowodować zagrożenie elektryczne.f Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżumateriałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować ichzapłon.f Nie należy używać narzędzi, które wymagają płynnychśrodków chłodzących. Użycie wody lub innych płynnychśrodków chłodzących może doprowadzić do porażeniaprądem.Odrzutiodpowiedniewskazówkibezpieczeństwaf Odrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia nazablokowanie lub zawadzanie obracającego się narzędzia,takiego jak ściernica, talerz szlifierski, szczotka drucianaitd. Zaczepieniesięlubzablokowanieprowadzidonagłegozatrzymania się obracającego się narzędzia roboczego.Niekontrolowane elektronarzędzie zostanie przez toszarpnięte w kierunku przeciwnym do kierunku obrotunarzędzia roboczego.Gdy, np. ściernica zatnie się lub zakleszczy w obrabianymprzedmiocie, zanurzona w materiale krawędź ściernicy,może się zablokować i spowodować jej wypadnięcie lubodrzut. Ruch ściernicy (w kierunku osoby obsługującej lubodniej)uzależnionyjestwtedyodkierunkuruchuściernicyw miejscu zablokowania. Oprócz tego ściernice mogą sięrównież złamać.OBJ_BUCH-1528-001. book Page 103 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Strona: 4

104 | PolskiOdrzut jest następstwem niewłaściwego lub błędnegoużycia elektronarzędzia. Można go uniknąć przezzachowanie opisanych poniżej odpowiednich środkówostrożności.f Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ręceustawićwpozycji, umożliwiającejzłagodzenieodrzutu.Jeżeli w skład wyposażenia standardowego wchodziuchwyt dodatkowy, należy go zawsze używać, żebymieć jak największą kontrolę nad siłami odrzutu lubmomentem odwodzącym podczas rozruchu. Osobaobsługująca urządzenie może opanować szarpnięcia izjawisko odrzutu poprzez zachowanie odpowiednichśrodków ostrożności.f Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracającychsię narzędzi roboczych. Narzędzie robocze możewskutek odrzutu zranić rękę.f Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu, w którejporuszysięelektronarzędziepodczasodrzutu. Naskutekodrzutu, elektronarzędzie przemieszcza się w kierunkuprzeciwnym do ruchu ściernicy w miejscu zablokowania.f Szczególnie ostrożnie należy obrabiać narożniki, ostrekrawędzie itd. Należy zapobiegać temu, by narzędziarobocze zostały odbite lub by się one zablokowały.Obracającesięnarzędzierobocze jestbardziej podatnenazakleszczenie przy obróbce kątów, ostrych krawędzi lubgdy zostanie odbite. Może to stać się przyczyną utratykontroli lub odrzutu.f Nie należy używać brzeszczotów do drewna lubzębatych. Narzędzia robocze tego typu często powodująodrzut lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dlaszlifowania i przecinania ściernicąf Należy używać wyłącznie ściernicy przeznaczonej dladanego elektronarzędzia i osłony przeznaczonej dladanej ściernicy. Ściernice nie będące oprzyrządowaniemdanego elektronarzędzia nie mogą być wystarczającoosłonięte i nie są wystarczająco bezpieczne.f Osłona musi być dobrze przymocowana doelektronarzędzia i – aby zagwarantować jaknajwiększy stopień bezpieczeństwa – ustawiona tak,aby część ściernicy, odsłonięta i zwrócona dooperatora, była jak najmniejsza. Osłona chronioperatoraprzedodłamkami, przypadkowymkontaktemześciernicą, jak również iskrami, które mogłybyspowodować zapalenie się odzieży.f Ściernic można używać tylko do prac dla nichprzewidzianych. Nie należy np. nigdy szlifować bocznąpowierzchnią ściernicy tarczowej do cięcia. Tarczoweściernice tnące przeznaczone są do usuwania materiałukrawędziątarczy. Wpływsiłbocznychnateściernicemożeje złamać.f Do wybranej ściernicy należy używać zawszenieuszkodzonych kołnierzy mocujących o prawidłowejwielkości i kształcie. Odpowiednie kołnierze podpierająściernicę i zmniejszają tym samym niebezpieczeństwo jejzłamania się. Kołnierze do ściernic tnących mogą różnićsię od kołnierzy przeznaczonych do innych ściernic.f Nie należy używać zużytych ściernic z większychelektronarzędzi. Ściernice do większych elektronarzędzinie są zaprojektowane dla wyższej liczby obrotów, którajestcharakterystykąmniejszychelektronarzędziimogąsiędlatego złamać.Dodatkowe szczególne wskazówkibezpieczeństwa dla przecinania ściernicąf Należy unikać zablokowania się tarczy tnącej lub zadużegonacisku. Nienależyprzeprowadzaćnadmierniegłębokich cięć. Przeciążenie tarczy tnącej podwyższa jejobciążenie i jej skłonność do zakleszczenia się lubzablokowania i tym samym możliwość odrzutu lubzłamania się tarczy.f Należy unikać obszaru przed i za obracającą się tarczątnącą. Przesuwanie tarczy tnącej w obrabianymprzedmiociewkierunkuodsiebie, możespowodować, iżwrazie odrzutu, elektronarzędzie odskoczy wraz zobracającą się tarczą bezpośrednio w kierunkuużytkownika.f W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lubprzerwy w pracy, elektronarzędzie należy wyłączyć iodczekać, aż tarcza całkowicie się zatrzyma. Nigdy nienależy próbować wyciągać poruszającej się jeszczetarczy z miejsca cięcia, gdyż może to wywołać odrzut.Należy wykryć i usunąć przyczynę zakleszczenia się.f Nie włączać ponownie elektronarzędzia, dopókiznajdujesięonowmateriale. Przedkontynuacjącięcia,tarcza tnąca powinna osiągnąć swoją pełną prędkośćobrotową. W przeciwnym wypadku ściernica może się za-czepić, wyskoczyć z przedmiotu obrabianego lubspowodować odrzut.f Płyty lub duże przedmioty należy przed obróbkąpodeprzeć, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu,spowodowanego przez zakleszczoną tarczę. Dużeprzedmioty mogą się ugiąć pod ciężarem własnym.Obrabiany przedmiot należy podeprzeć z obydwu stron,zarówno w pobliżu linii cięcia jak i przy krawędzi.f Zachować szczególną ostrożność przy wycinaniuotworów w ścianach lub operowaniu w innychniewidocznych obszarach. Wgłębiająca się w materiałtarcza tnąca może spowodować odrzut narzędzia ponatrafieniunaprzewodygazowe, wodociągowe, przewodyelektryczne lub inne przedmioty.szlifowania papierem ściernymf Nie należy stosować zbyt wielkich arkuszy papieruściernego. Przy wyborze wielkości papieru ściernego,należykierowaćsięzaleceniamiproducenta. Wystającypoza płytę szlifierską papier ścierny może spowodowaćobrażenia, a także doprowadzić do zablokowania lubrozdarcia papieru lub do odrzutu.OBJ_BUCH-1528-001. book Page 104 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Strona: 5

Polski | 105Szczególnewskazówki bezpieczeństwa dla pracyz użyciem szczotek drucianychf Należy wziąć pod uwagę, że nawet przy normalnymużytkowaniu dochodzi do utraty kawałeczków drutaprzez szczotkę. Nie należy przeciążać drutów przezzbyt silny nacisk. Unoszące się w powietrzu kawałkidrutów mogą z łatwością przebić się przez cienkie ubraniei/lub skórę.f Jeżeli zalecane jest użycie osłony, należy zapobieckontaktowi szczotki z osłoną. Średnica szczotek dotalerzy i garnków może się zwiększyć przez siłę nacisku isiły odśrodkowe.Dalsze wskazówki bezpieczeństwa ipracyf Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcieźródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczceznamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędziaprzeznaczone do pracy pod napięciem 230 V możnaprzyłączać również do sieci 220 V.f Należy używać odpowiednich przyrządówposzukiwawczych w celu lokalizacji ukrytychprzewodów zasilających lub poprosić o pomoc zakładymiejskie. Kontakt z przewodami znajdującymi się podnapięciem może doprowadzić do powstania pożaru lubporażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodugazowego może doprowadzić do wybuchu. Wniknięcie doprzewoduwodociągowegopowodujeszkodyrzeczowelubmoże spowodować porażenie elektryczne.f Pyły niektórych materiałów, na przykład powłokmalarskichzzawartościąołowiu, niektórychgatunkówdrewna, minerałów lub niektórych rodzajów metalu,mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a takżewywoływać reakcje alergiczne, schorzenia drógoddechowych i/lub prowadzić do zachorowań na raka.Materiały, zawierająceazbestmogąbyćobrabianejedynieprzez odpowiednio przeszkolony personel.– W razie możliwości należy stosować odsysanie pyłudostosowane do rodzaju obrabianego materiału.– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiskapracy.– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej zpochłaniaczem klasy P2.Należystosowaćsiędoaktualnieobowiązującychwdanymkraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się zmateriałami przeznaczonymi do obróbki.f Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowiskupracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.f Należyzabezpieczyćobrabianyprzedmiot. Zamocowanieobrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lubimadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.f W przypadku uszkodzenia tarczy szlifierskiej podczaspracy urządzeniem lub w przypadku uszkodzeniauchwytów na osłonie lub na elektronarzędziu,elektronarzędzie należy odesłać do specjalistycznegopunktu obsługi klienta (adresy znajdują się w rozdziale„Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne“).f Pokrywę ochronną należy ustawić w taki sposób, abychroniła one operatora przed iskrami, lecącymi w jegokierunku.f Siłę mocowania zamknięcia pokrywy można zmieniać,zwalniając lub dokręcając śrubę regulacyjną. Należyzwrócić uwagę na poprawność osadzenia pokrywyochronnej podczas montażu i dokonywać regularnychkontroli.f Nie należy dotykać tarcz szlifierskich i tnących, zanimnie ostygną. Tarcze rozgrzewają się podczas pracy dobardzo wysokich temperatur.f Przycisk blokady można uruchamiać jedynie wtedy,gdy wrzeciono szlifierki jest całkowicie nieruchome.W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeniaf Po zamontowaniu narzędzia szlifierskiego, a przeduruchomieniem szlifierki należy sprawdzić, czynarzędzie szlifierskie jest właściwie zamocowane i czymoże się swobodnie obracać. Upewnić się, czynarzędzie szlifierskie nie zahacza o pokrywę ochronnąlub o inny element elektronarzędzia.f W przypadku eksploatacji elektronarzędzia za pomocąprzenośnych generatorów prądotwórczych, może dojśćdo zmniejszenia wydajności obróbki lub do nietypowychzachowań przy włączaniu.f Jeżeli elektronarzędzie pracuje wyłącznie z mocnozredukowaną prędkością obrotową, sygnalizuje touszkodzenie wyłącznika przeciążeniowego. Jeżelielektronarzędzie pracuje natychmiast po włączeniu zpełną prędkością obrotową, oznacza to uszkodzenieogranicznika prądu rozruchowego, zabezpieczenia przedponownym rozruchem i wyłącznika przeciążeniowego.Elektronarzędzie należy natychmiast odesłać dospecjalistycznego punktu obsługi klienta (adresy znajdująsię w rozdziale „Obsługa klienta oraz doradztwotechniczne“).f W razie wystąpienia krótkich energetycznych impulsów wsieci zasilającej, charakterystycznych dla uderzeniapioruna, może nastąpić zadziałanie wyłącznikaprzeciążeniowego elektronarzędzia. Elektronarzędziewyłącza się w takim wypadku, ale można je od razuponownie włączyć.f Nieużywane elektronarzędzie należy odłączyć od prądu,wyjmując wtyczkę z gniazda. Nawet wyłączoneelektronarzędzie wykazuje niewielkie zużycie prądu, jeżeliwtyczka tkwi w gnieździe sieciowym.f Zbyt silny docisk może spowodować przeciążenieelektronarzędzia. Przeciążenie może z koleispowodować przegrzanie się i uszkodzenie elektro-narzędzia. Po silnym obciążeniu elektronarzędzia,należy pozwolić mu pracować przez parę minut nabiegu jałowym, w celu ochłodzenia elektronarzędzia.f Elektronarzędzia nie wolno eksploatować przy użyciustolika tnącego.f Wżadnymwypadkuniewolnoużywaćtarcztnącychdoszlifowania zgrubnego.OBJ_BUCH-1528-001. book Page 105 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Strona: 6

106 | Polskif Szybkozaciskową śrubę mocującą wolno stosowaćwyłącznie wraz z tarczami ściernymi i tarczamitnącymi. Stosować należy wyłącznie nieuszkodzone iprawidłowo działające szybkozaciskowe śrubymocujące.f Elektronarzędzia nie wolno używać, jeżeli elementtłumiący, znajdujący się między rękojeścią główną aobudową silnika jest uszkodzony.f Elektronarzędzia nie wolno używać, jeżeli rękojeśćdodatkowajestuszkodzona. Niewolnowżadensposóbmodyfikować rękojeści dodatkowej.f Nie należy całkowicie wyciągać rękojeści głównejpodczas jej obracania – zob. rys. 9, str. 235.SymboleNastępujące symbole mają istotne znaczenie podczasczytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należyzapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwainterpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemuużytkowaniu elektronarzędzia.Zakres dostawySzlifierka kątowa, pokrywa ochronna, rękojeść dodatkowa.Specjalne pokrywy ochronne, narzędzia robocze i pozostałyosprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcjiużytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy.Kompletny asortyment osprzętu można znaleźć w naszymkatalogu osprzętu.Symbol ZnaczenieNumer katalogowyNależy w całości przeczytać wskazówkibezpieczeństwa i wszystkie instrukcjePrzed przystąpieniem do jakichkolwiekczynności obsługowym przyelektronarzędziu, należy wyjąć wtyczkęsieciową z gniazdaNależy nosić rękawice ochronneNależy nosić środki ochrony słuchu.Należy nosić okulary ochronne.Kierunek ruchuDo tego etapu pracy należy użyć siły.UruchomienieWyłączenieBlokada włącznika/wyłącznikaZwalnianie blokadywłącznika/wyłącznikaZabronione czynnościDozwolone czynnościnastępna czynnośćP1 Moc znamionowaP2 Moc wyjściowan Znamionowa prędkość obrotowal = Długość wrzeciona szlifierkid1 = Średnica wrzeciona szlifierkiD = maks. średnica tarczy szlifierskiejd2 = Średnica wewnętrzna tarczyszlifierskiejWyłącznik przeciążeniowyZabezpieczenie przed ponownymrozruchemOgranicznik prądu rozruchowegoInformacja dodatkowaSzlifowanie powierzchniSzlifowanie papierem ściernymCiężarodpowiedniodoEPTA-Procedure01/2003/II Symbol klasy ochronnej II(całkowita izolacja)LwA Poziom natężenia dźwiękuLpA Poziom ciśnienia akustycznegoK Niepewnośćah Wartości łączne drgańd1ld2DOBJ_BUCH-1528-001. book Page 106 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Strona: 7

Polski | 107Użycie zgodne z przeznaczeniemNiniejsze elektronarzędzie przeznaczone jest do ścieraniamateriałów metalowych, kamiennych i ceramicznych.Do cięcia za pomocą spajanych materiałów ściernych należyużyć specjalnej pokrywy ochronnej.Podczas cięcia kamienia należy zadbać o odpowiednieodsysanie pyłu.Stosując osłonę ręki (osprzęt dodatkowy) można stosowaćelektronarzędzie do szczotkowania i do szlifowaniaelastycznymi talerzami szlifierskimi.Elektronarzędzieprzystosowanejestwyłączniedoobróbkinasucho.Dane techniczneDane Techniczne produktu zebrane zostały w tabelce,umieszczonej na stronie 225 niniejszej instrukcjieksploatacji.Daneaktualnesądlanapięciaznamionowego[U]230 V. Przynapięciach odbiegających od powyższego i w przypadkumodeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą sięróżnić.Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczceznamionowej nabytego elektronarzędzia. Nazwy handloweposzczególnych elektronarzędzi mogą się różnić.Deklaracja zgodnościOświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt,przedstawiony w „Dane techniczne“, odpowiadawymaganiom następujących norm i dokumentównormatywnych: EN 60745 – zgodnie z wymaganiamidyrektyw: 2011/65/UE, 2004/108/WE, 2006/42/WE.Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,D-70745 Leinfelden-EchterdingenRobert Bosch GmbH, Power Tools Division07. 2011Informacja na temat hałasu i wibracjiWartości pomiarowe produktu zebrane zostały w tabelce,Wartości łączne hałasu i drgań (suma wektorowa z trzechkierunków) oznaczone zostały zgodnie z EN 60745.Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań pomierzonyzostałzgodnie zokreślonąprzeznormęEN 60745procedurąpomiarową i może zostać użyty do porównywaniaelektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej ocenyekspozycji na drgania.Podany poziom drgań jest reprezentatywny dlapodstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżelielektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub zinnymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będziewystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegaćodpodanego. Podanepowyżejprzyczynymogąspowodowaćpodwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasuAby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąćpod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lubgdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.Wtensposóbłączna(obliczananapełnywymiarczasupracy)ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa,mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycjina drgania, np. : konserwacja elektronarzędzia i narzędziroboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk,ustalenie kolejności operacji roboczych.Montaż i pracaPoniższa tabela ukazuje cele operacyjne dla montażu i zastosowania elektronarzędzia. Wskazówki dotyczące celówoperacyjnych ukazane są w podanym rysunku. Istnieją różne kombinacje wskazówek – uzależnione od rodzaju pracy. Proszęwziąć pod uwagę wskazówki bezpieczeństwa.Dr. Egbert SchneiderSenior Vice PresidentEngineeringDr. Eckerhard StrötgenEngineering DirectorPT/ESIPlanowane działanie Rysunek Wziąć pod uwagę StronaPrzygotowanie obróbkiszlifowaniem1 226 – 227Przygotowanie do przecinania 2 228 – 22930°OBJ_BUCH-1528-001. book Page 107 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Strona: 8

108 | PolskiPrzygotowanie przecinaniakamienia i płytekceramicznych3 230 – 231Przygotowywaniedousuwaniapowłok malarskich4 232rdzy5 233Montaż szybkozaciskowejśruby mocującej6 234Demontaż szybkozaciskowej7 234Przekręcanie rękojeścigłównej (GWS 24-180 LVI/GWS 24-230 LVI/GWS 26-180 LVI/GWS 26-230 LVI)8 235Włączanie/wyłączanie 9 235Włączanie/wyłączanie (modelwyłącznika bez blokadyobowiązujący w danym kraju)10 235Efektywna praca przy użyciuszlifierki prostej11 236zakres zaznaczony na szaro:Rękojeść (pokryta gumą)12 236OBJ_BUCH-1528-001. book Page 108 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Strona: 9

Česky | 109Konserwacja i czyszczenief Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę,elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należyutrzymywać w czystości.W skrajnie trudnych warunkach pracy należy w raziemożliwości stosować stacjonarny system odsysania pyłu.Należy też często przedmuchiwać otwory wentylacyjne istosować wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy (FI).Podczas obróbki metali może dojść do osadzenia sięwewnątrz elektronarzędzia pyłu metalicznego, mogącegoprzewodzić prąd. Może to mieć niekorzystny wpływ naizolację ochronną elektronarzędzia.Należy obchodzić się pieczołowicie z osprzętem – podczasprzechowywania i podczas pracy.Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewoduprzyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub wautoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawyelektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożeniabezpieczeństwa.Obsługa klienta oraz doradztwotechniczneZewszystkimipytaniami, dotyczącyminaprawyi konserwacjinabytego produktu oraz dostępu do części zamiennychprosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunkitechniczne oraz informacje o częściach zamiennych możnaznaleźć pod adresem:Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch służy pomocą wrazie pytań związanych z zakupem produktu, jegozastosowaniem oraz regulacją urządzeń i osprzętu.Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach częścizamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numerukatalogowegoelektronarzędziazgodniezdanyminatabliczceznamionowej.PolskaRobert Bosch Sp. z o. o.Serwis ElektronarzędziUl. Szyszkowa 35/3702-285 WarszawaTel. : +48 (022) 715 44 60Faks: +48 (022) 715 44 41E-Mail: bsc@pl. bosch. comInfolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900(w cenie połączenia lokalnego)E-Mail: elektronarzedzia. info@pl. comwww. plUsuwanie odpadówElektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddaćutylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochronyśrodowiska.Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów zgospodarstwa domowego!Tylko dla państw należących do UE:Zgodnie z europejską wytyczną2002/96/WE o starych, zużytychnarzędziach elektrycznych i elektronicz-nych i jej stosowania w prawie krajowym,wyeliminowane, niezdatne do użyciaelektronarzędzia należy zbierać osobno idoprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasa-dami ochrony środowiska.Zastrzega się prawo dokonywania zmian.ČeskyVšeobecná varovná upozornění proelektronářadíČtěte všechna varovná upozornění apokyny. Zanedbání při dodržovánívarovnýchupozorněníapokynůmohoumítzanásledekzásahelektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucnauschovejte.Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ sevztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovýmkabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru(bez síťového kabelu).Bezpečnost pracovního místaf Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.Nepořádek neboneosvětlené pracovní oblastimohouvéstk úrazům.f S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženémexplozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny neboprach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prachnebo páry zapálit.f Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadídaleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlenímůžete ztratit kontrolu nad strojem.Wybórdozwolonegonarzędziaszlifierskiego13 236Wybór osprzętu – 237 – 238VAROVÁNÍOBJ_BUCH-1528-001. book Page 109 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Strona: 10

| 225GWS...Professional22-180 LVI 22-230 LVI 24-180 LVI 24-230 LVI 26-180 LVI 26-230 LVI3 601... H90 C..H90 D..H91 C..H91 D..H92 F..H92 H..H93 F..H93 H..H94 F..H94 H..H95 F..H95 H..P1 W 2200 2200 2400 2400 2600 2600P2 W 1500 1500 1600 1600 1650 1650n min-18500 6500 8500 6500 8500 6500l mm 25 25 25 25 25 25d1 M 14 M 14 M 14 M 14 M 14 M 14D mm 180 230 180 230 180 230d2 mm 22, 2 22, 2 22, 2 22, 2 22, 2 22, 2kg 5, 3 5, 4 5, 4 5, 5 5, 5 5, 6z z z z z zLwA dB(A) 103 103 103 103 101 103LpA dB(A) 92 92 92 92 90 92K dB 3 3 3 3 3 3ah m/s24, 5 4, 5 4, 5 4, 5 6, 5 5, 53, 5 3, 5 3, 5 3, 5 4 3K m/s21, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5OBJ_BUCH-1528-001. book Page 225 Wednesday, October 26, 2011 8:25 AM

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Podręcznik opisu i stosowania Bosch Gws 24 180 H Professional

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik opisu i stosowania Bosch Gws 24 180 H Professional

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik opisu i stosowania Bosch Gws 24 180 H Professional