Prosty podręcznik Aeg Mcc2581e M

Aeg Mcc2581e M to przydatny i prosty podręcznik, który pomaga użytkownikom w używaniu mikrofalówki marki Aeg. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i ustawień mikrofalówki, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Podręcznik zawiera również informacje na temat czyszczenia i konserwacji urządzenia, aby zachować jego optymalny stan użytkowania. Dzięki temu podręcznikowi użytkownicy mogą maksymalnie skorzystać z funkcji i zalet mikrofalówki Aeg Mcc2581e M.

Ostatnia aktualizacja: Prosty podręcznik Aeg Mcc2581e M

Gorąca pralka podczas prania

Twoje urządzenie właśnie odmówiło współpracy? Spokojnie, nie denerwuj się. Przede wszystkim poszukaj przyczyny problemu. Może się okazać, że naprawa jest banalnie prosta. Pokażemy Ci, jak łatwo można to wykonać w domowym zaciszu. Jeżeli chodzi o tematykę AGD nie ma od nas lepszych!

Zobacz rozwiązanie

Kuchenka mikrofalowa AEG MCC2581E-M17. 04. 2012 11:17

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe

Nowy design zagościł w ofercie mikrofalówek marki AEG. Model MCC2581E-M w kolorze stali nierdzewnej to połączenie funkcjonalności i ciekawego wzornictwa.

Kuchenka ma czytelny wyświetlacz cyfrowy z symbolami, które ułatwią jej obsługę. Ponadto do dyspozycji użytkownika jest pięć poziomów mocy, grill oraz pięć trybów pracy: mikrofala, grill, termoobieg, mikrofala+grill, mikrofala+termoobieg. Ciekawą funkcją jest możliwość rozmrażania według wagi.

Moc mikrofal to 90. W, zaś grilla 1200 W. Kuchenka ma pojemność 25 l, a jej wymiary to 303 x 510 x 455 mm.

Źródło: Infomarket

Zobacz poniższy poradnik dla AEG MCC2581EM. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG MCC2581EM, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG MCC2581EM. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG MCC2581EM tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG MCC2581EM

Strona: 1

 MCC2580E-mДействие,,,.•" ",.•,.• " ",12.,.1 900W (. )P1002 630W P703 450W P504 270W P305 90W P10. 1.• " ",. 1.,.• "",.• " ",.,, 60.,.,1.MCC2581E-m  119

Strona: 2

MCC2580E-m 1 1020W G12 600W G2.1 -• " ",.• " ",,,.30.2 -• " ",.,,." +• " ",.,, 60.1 230°C + 40% C12 50% +230°CC23 45% +55%C3.120  MCC2581E-m

Strona: 3

� MCC2580E-mSpis treści �Informacje dotyczące  bezpieczeństwa 266Opis urządzenia 272Akcesoria 273Przed pierwszym użyciem 274Eksploatacja 275Tabela programu automatycznegogotowania 278Konserwacja i czyszczenie 278Dane techniczne 279Instalacja 280Informacje dotyczące ochrony  środowiska naturalnego 282MCC2581E-m  265

Strona: 4

MCD2540E-m Informacje dotyczące bezpieczeństwaOstrze enie! Je li drzwi,zawiasy/zatrzaski lub uszczelkidrzwiowe s uszkodzone, nie wolnokorzysta z kuchenki, dopóki niezostanie ona naprawiona przezpracownika autoryzowanego serwisutechnicznego.Ostrze enie! Wszelkie naprawy iczynno ci wykonywane wodniesieniu do kuchenki przezosoby inne ni serwisanciodpowiednio przeszkoleni przezproducenta mog oznaczapotencjalne zagro enie. W raziekonieczno ci naprawy nale yskontaktowa si z najbli szymautoryzowanym serwisem.266  MCC2581E-m

Strona: 5

 MCC2580E-mOstrze enie! W razie zauwa eniadymu nale y wył czy urz dzenie lubwyj wtyczk z gniazdka, i nieotwiera drzwi, aby zdusi płomienie.Nie wolno u ywa wody.Ostrze enie! Dzieci mogsamodzielnie obsługiwa urz dzeniejedynie wówczas, gdy zostałyodpowiednio poinstruowane, jaknale y bezpiecznie obchodzi si zurz dzeniem i jakie zagro eniawynikaj z niewła ciwego u ycia.Ostrze enie! Nie wolno u ywakuchenki do celów komercyjnych.Kuchenka jest przeznaczonawył cznie do u ytku domowego.RozpakowanieMCC2581E-m  267

Strona: 6

MCC2580E-m Bezpiecze stwo naczyPrzewodnik po naczyniach i akcesoriachTryb pracyMateriał NaczyniaMikrofala268  MCC2581E-m

Strona: 7

 MCC2580E-mKontrola naczy pod k temmo liwo ci stosowania w kuchenceMCC2581E-m  269

Strona: 8

MCC2580E-m Pojemniki z folii aluminiowej270  MCC2581E-m

Strona: 9

 MCC2580E-mBezpiecze stwo potrawOstrze enie! Nie wolno podgrzewapłynów ani innych potraw wszczelnych opakowaniach,poniewa mog wybuchn.Ostrze enie! Podgrzewanie napojóww mikrofalówce mo e doprowadzido ich opó nionego wrzenia.Dlatego przy obchodzeniu si zpojemnikiem nale y zachowaostro no.Ostrze enie! Podgrzewanie płynów,np. zup, sosów i napojów, w kuchencemikrofalowej mo e skutkowaprzegrzaniem ich powy ej punktuwrzenia bez zewn trznych oznakwrzenia. Mo e to doprowadzi donagłego rozpry ni cia wrz cego płynu.Aby nie dopu ci to tego, nale y:Ostrze enie! Niektóre artykuły, np.całe jajka oraz szczelne pojemniki (np.zamkni te szklane słoiki), mogeksplodowa i nie wolno ichpodgrzewa w kuchence. Jajka wkoszulach mog równie rozerwa siw czasie gotowania. Nale y zawszeprzekłu ółto, przykry i odczekaminut przed zdj ciem pokrywy.MCC2581E-m  271

Strona: 10

MCC2580E-m Opis urządzenia 272  MCC2581E-m

Strona: 11

MCC2580E-mPrzed pierwszym użyciemUstawianie aktualnej godzinyZabezpieczenie przed uruchomieniemprzez dzieciPrzerwanie gotowania274  MCC2581E-m

Strona: 12

 MCC2580E-mEksploatacjaGotowanie za pomoc mikrofalUstawianie poziomu mocy kuchenkimikrofalowejNacisnprzyciskPoziommocyWskazanienawy wietlaczuSzybkie uruchomienieGrillUstawianie mocy grillamocy grillaMCC2581E-m  275

Strona: 13

MCC2580E-mGotowanie konwekcyjneFaza 1 - Wst pne nagrzewanieFaza 2 - GotowanieFunkcja kombiUstawienie mocy kuchenki dla funkcjikombiMoc Wskazaniewy wietlaczu276  MCC2581E-m

Strona: 14

 MCC2580E-mAutomatyczne odmra anie wzale no ci od wagi produktuAutomatyczne gotowanieMCC2581E-m  277

Strona: 15

MCC2580E-mTabela programu automatycznego gotowaniaKategoria WskazanieWagaKonserwacja i czyszczenieCzyszczenie wn trza kuchenki278  MCC2581E-m

Strona: 16

 MCC2580E-mDo czyszczenia kuchenki nie wolnostosowa rodków do szorowania,profesjonalnych rodków doczyszczenia piekarników anidruciaków.Do usuni cia resztek z powierzchnikuchenki nie wolno stosowa no a aniinnych narz dzi.Czyszczenie uszczelek w drzwiachkuchenkiCzyszczenie obudowyDane techniczneMCC2581E-m  279

Strona: 17

MCC2580E-m Instalacja280  MCC2581E-m

Strona: 18

 MCC2580E-mPodł czenie do sieci elektrycznejJe li kuchenka jest podł czona dosieci elektrycznej za pomocprzedłu acza, przedłu acz musiposiada prawidłowe uziemienie.Urz dzenia nie wolno podł cza dogniazdek bez uziemienia.W razie w tpliwo ci w kwestiachpodł czenia do sieci elektrycznej lubuziemienia, nale y skonsultowa si zelektrykiem.Urz dzenie musi by uziemione.Je li urz dzenie posiada wtyczk zniewymienialnymi przewodami,która nie pasuje do gniazdka wdomowej instalacji elektrycznej,wtyczk nale y odci izamontowa wła ciw wtyczk.Przy wymianie bezpiecznika wewtyczce z niewymienialnymiprzewodami nale y pami ta oponownym zało eniu pokrywy.Przy stracie lub uszkodzeniupokrywy, wtyczki nie mo nau ywa, a do zamontowania nowejpokrywy.OSTRZE ENIE! URZ DZENIE MUSIBY UZIEMIONE.Producent nie ponosi adnejodpowiedzialno ci zanieprzestrzeganie niniejszejwskazówki dotycz cejbezpiecze stwa.MCC2581E-m  281

Strona: 19

MCD2540E-m Informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego282  MCC2581E-m

Marka:
AEG
Produkt:
Mikrofale
Model/nazwa:
MCC2581EM
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Francuski, Włoski, Polski, Rosyjski, Słowacki, Słoweński, Chorwacki, Indonezyjski, Ukraiński

Powiązane produkty AEG MCC2581EM

Prosty podręcznik Aeg Mcc2581e M

Bezpośredni link do pobrania Prosty podręcznik Aeg Mcc2581e M

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Prosty podręcznik Aeg Mcc2581e M